บอสประจำเมือง ดรอปเซต เฉพาะห้อง 1 เท่านั้น

Hydra เลือด 300,000 เกิดทุก 3 ชม.
เกิดที่ Atlans พิกัด 34 , 225
ดรอปเซต 30% 1ชิ้น
Balrog เลือด 300,000 เกิดทุก 3 ชม.
เกิดที่ LostTower 7 พิกัด 37 , 191
ดรอปเซต 30% 1ชิ้น
Hell Maine เลือด 300,000 เกิดทุก 3 ชม.
เกิดที่ Aida 2 พิกัด 233 , 30
ดรอปเซต 30% 1ชิ้น
Dark Phoenix เลือด 300,000 เกิดทุก 3 ชม
เกิดที่ Icarus พิกัด 34 , 238
ดรอปเซต 30% 1ชิ้น
Death Vim Knight เลือด 300,000 เกิดทุก 3 ชม.
เกิดที่ Tarkan 2 พิกัด 156 , 206
ดรอปเซต 30% 1ชิ้น